ŠTIRI FAZE

Četudi sodelovanje z našimi naročniki zahteva visoko stopnjo prilagodljivosti pri soočanju z vsakim posamičnim primerom, pa naše delo običajno sledi strukturi štirih faz. V okviru vsake faze uporabljamo drugačen set orodij. Vsak od teh setov je prilagojen za potrebe posamezne faze, hkrati pa je optimiziran tudi za naročnikov poslovni izziv.

Naši projekti se začnejo tako, da skušamo posneti obstoječe stanje, nato določimo, kaj bi bilo potrebno spremeniti, načrtujemo to spremembo, nato pa jo pomagamo tudi izvesti. Kot svetovalci se ne zadovoljimo s tem, da damo dober nasvet: želimo, da se ta nasvet tudi udejanji. Zato naši projekti niso zaključeni, dokler se spremembe ne začnejo tudi izvajati.

RAZUMEVANJE OBSTOJEČEGA STANJA

Da bi lahko dodobra razumeli obstoječe stanje in dogodke ter dejavnosti, ki so pripeljali do njega, se moramo poglobiti v naročnikovo poslovanje. Razumeti moramo, od kod problem izvira in kako je prišlo do sedanjega stanja.

Organiziramo delavnice z glavnimi deležniki, nekatere med njimi tudi intervjuvamo, zberemo dostopne podatke ali pa pomagamo naročiti in interpretirati potrebne raziskave. Na osnovi vseh teh informacij izvedemo analizo situacije in predstavimo svoje ugotovitve naročniku.

CILJI

Zbiranje podatkov

Analiza podatkov

Definicija problema

ORODJA

V skupinski razpravi z vsemi deležniki se dotaknemo poslovnega izziva. To nam omogoča, da poleg očitnih težav razkrijemo tudi latentne ali zanemarjene teme, ki lahko vplivajo, ali pa celo bistveno prispevajo k nastalemu problemu.

Kompleksni izzivi zahtevajo poglobljeno razumevanje njihove genealogije. Za to so najbolj primerni poglobljeni intervjuji z deležniki, ki lahko prispevajo tovrsten širok in globok vpogled v situacijo.

Lahko izvedemo lastne hitre analize dosegljivih virov in dokumentov, lahko pa v naročnikovem imenu naročimo, nadziramo in interpretiramo kvantitativne in kvalitativne raziskave za to specializiranih raziskovalnih podjetij.

Ko je so podatki zbrani in analizirani, pravi problem pa definiran, predamo svoje ugotovitve naročniku v obliki predstavitve.

OBLIKOVANJE CILJEV

Zdaj ko dodobra razumemo poslovni izziv, je potrebno izbrati poslovni cilje, ki bi lahko pomagali rešiti situacijo v krajšem (eno leto) in daljšem (pet let) časovnem obdobju.

Na poti izbire najbolj ustreznega cilja je potrebno predebatirati različne scenarije, njihove posledice, ter potrebne vire in čas, ki jih zahtevajo. Kako vsak od ciljev pripomore k uspešnosti podjetja kot celote? So cilji morda nedosegljivi ali pa jih je vseeno mogoče doseči?

CILJI

Identifikacija želenih izidov reševanja poslovnega izziva

ORODJA

Razprava o idealnem izidu situacije z deležniki, ki pomaga definirati želene cilje.

NAČRTOVANJE IZVEDBE

Za dosego istega ali podobnega cilja je mogoče ubrati različne poti. A niso vse enako zahtevne v smislu investicije časa in drugih virov, ter skritih stroškov, ki jih morda povzročajo.

Upoštevajoč vse to, katera pot je optimalna? Naročniku se pomagamo odločiti in izbrati, nato pa tudi pripraviti podroben načrt izvedbe te poti.

CILJI

Določanje možnih poti za dosego cilja

Evaluacija poti skozi proračunske, časovne in druge omejitve

Identifikacija optimalne poti izvedbe

Finalizacija izvedbenega načrta

ORODJA

Proces načrtovanja vključuje skupinsko diskusijo z deležniki na temo zagotavljanja potrebnih sredstev ter načrtovanja izvedbe.

Načrtovanje z grobimi orisi glavnih dejavnosti in časovnice.

Pripravimo podrobne načrte na nivoju različnih oddelkov, vključno z načrtovanjem virov, časovnim načrtovanjem, dodelitvijo odgovornosti ter ključnimi kazalniki uspešnosti.

Predstavitev makro in podrobnega načrta vsem deležnikom in vsem zaposlenim, ki bodo odgovorni za izvedbo načrta.

IZVEDBA

Vsak načrt je trden le toliko, kot je trdna naročnikova sposobnost, da ga uresniči. A če naročniku primanjkuje specifičnih izkušenj, kadrov, ali znanja, to ne bi smelo predstavljati prehude ovire.

Vodi nas želja, da se cilji dosežejo, zato smo naročnikom pripravljeni pomagati tudi pri tem. Opravimo svojo nalogo in zagotovimo, da so naročnikovi kadri in drugi viri izkoriščeni učinkovito in da lahko skupaj uspešno dosežemo izbrane cilje.

CILJI

Skrb za to, da je plan izveden pravočasno in v okviru proračuna.

ORODJA

Projekt lahko bodisi pomagamo izvesti, ali pa samostojno izvedemo naloge s področja trženja, financ, poslovnega prava, ISO certificiranja ali pa poslovne informatike.

Če je potrebno, lahko naši strokovnjaki prevzamejo vodenje internih ekip pri izvedbi načrtovanih dejavnosti.

Kadar je potrebno, lahko naša ekipa prevzame vodenje specifičnih projektov, v povezavi z izvedbo načrtovanih aktivnosti.

Če je potrebno, lahko naročniku pomagamo izbrati najboljše kadre za specifične naloge, povezane s področji financ, trženja ali prava.