NAŠA STROKOVNA PODROČJA

Forum Analytica je svetovalno podjetje, kjer izkušeni svetovalci pomagajo svojim naročnikom doseči bolj uspešno tržno prisotnost in bolj dobičkonosno poslovanje. To nam uspeva tako, da naročnikom pomagamo optimizirati upravljanje s tržnimi znamkami, strateškim trženjem, finančno strategijo, korporativnim upravljanjem ter poslovno informatiko.

Naši svetovalci prihajajo iz gospodarstva, kjer so si nabirali izkušnje v okviru večjih in mednarodnih podjetij, pa tudi v manjših in zagonskih podjetjih. Njihovo znanje izvira iz poglobljenega razumevanja poslovnega okolja in različnih poslovnih omejitev. Poleg tega pa so predani svojim strokovnim področjem, kjer neprestano pridobivajo mednarodno dosegljiva znanja ter bogatijo svoje svetovalne izkušnje.

STRATEŠKI MARKETING

Strateško trženje je ključno, če želimo doseči trajno tržno prisotnost z ustrezno stopnjo dobička. Uspešna povezava med dobro poslovno in trženjsko strategijo ponuja priložnost, da podjetje prične ustvarjati zajetno dodano vrednost na svojih izdelkih in storitvah.

A v sodobnem času je potreba po neprestanem in intenzivnem tržnem komuniciranju preusmerila pozornost večine podjetij zgolj na taktične trženjske aktivnosti. To žal lahko ustvari neželene dolgoročne posledice. Našim naročnikom pomagamo zaobiti to težavo tako, da jim pomagamo vzpostaviti strateške trženjske procese, zagotoviti potrebne vire ter pomagamo definirati kakovostno trženjsko strategijo.

UPRAVLJANJE S TRŽNIMI ZNAMKAMI

Tržna znamka je vir bodočih dobičkov podjetja. Zato ni vprašanje, ali je tržna znamka potrebna, ampak le, ali ima podjetje pravilno definirano identiteto tržne znamke ter ali jo upravlja na optimalen način, da bi si zagotovilo dolgoročno donosnost.

Upravljanje s tržnimi znamkami ni oglaševanje in tudi ni grafično oblikovanje. Gre za set kompleksnih dejavnosti, ki vključujejo poslovno in trženjsko strategijo, komunikacije, razvoj novih izdelkov ali storitev, taktično trženje ter finančno načrtovanje.

Mednarodno velika, uspešna podjetja so izpopolnila umetnost upravljanja s tržnimi znamkami skozi desetletja uspešnih in manj uspešnih poizkusov. Na žalost pa si večina podjetij ne more privoščiti dolgoletnih eksperimentov na tem področju. Prenos znanj o upravljanju tržnih znamk iz našega svetovalnega podjetja k naročniku lahko bistveno pospeši ta proces, ki večinoma že v okviru enega leta omogoči podjetjem uvedbo uspešnega upravljanja s tržnimi znamkami.

KORPORATIVNE STORITVE

Najpomembnejši cilj naših storitev na področju upravljanja podjetij je doseči učinkovito nezapleteno delovanje. Ta cilj pomagamo doseči s kombinacijo storitev strateškega, poslovnega ter pravnega upravljanja.

Naši korporativni svetovalci pomagajo podjetju določiti strateško strukturo korporativnega okolja. V ta namen ponujamo pomoč pri vzpostavitvi modela notranjega nadzora, vzpostavitvi organizacijske strukture, vključno s funkcijami ter definicijami vlog in oddelkov, oblikovanjem učinkovitih kombinacij za izvedbo, ter strukturo poročanja in nadzora. Tovrstna rešitev lahko bistveno pripomore k povečani vrednosti podjetja za deležnike.

Pravne storitve za dnevno poslovanje predstavljajo neposredno podporo našim naročnikom na njihovi poti do poslovne rasti. Poskrbimo lahko za pravno svetovanje, pregled in pripravo pogodb, podporo pri upravljanju s tveganji ter druga pravna svetovanja. Naša predanost izidu našega dela predstavlja precejšnje odstopanje od običajnega svetovanja, zato smo pripravljeni pri naročniku prevzeti bodisi dolgoročno vlogo pravnega svetovalca, ali pa pomagamo le pri občasnih pravnih zagatah.

FINANČNA STRATEGIJA

Osnovni cilji naših storitev s področja finančne strategije so izboljšati procese, oslabiti ali se izogniti tveganjem, izboljšati denarni tok ter izboljšati razliko v ceni.

Podjetja se v različnih etapah življenjskega cikla soočajo z različnimi izzivi in tveganji. Ta se lahko pojavijo zaradi različnih internih ali eksternih vzvodov, kot so a) sprememba v poslovnem okolju; b) sprememba poslovnega modela; c) spremembe v lastništvu; d) sprememba v toleranci tveganj pri deležnikih; e) doseganje zrele stopnje rasti; f) ali pa zelo hitra rast od ene pisarne do korporacije z nekaj sto zaposlenimi, ki je prisotna v številnih državah in na različnih tržiščih.

V soočanju s podobnimi izzivi so podjetjem bolj slabo v pomoč konfekcijske rešitve, ki naj bi bile učinkovite v vseh – sicer izjemno različnih – primerih. Naši izkušeni svetovalci v zameno priporočajo analizo tveganj in izzivov, ki je izvedena neposredno na naročnikovo situacijo. Na osnovi te analize nato ponudijo pregled ukrepov, ki lahko povečajo vrednost podjetja in njegovega poslovanja, nato pa jih lahko tudi pomagajo izvesti.

POSLOVNA INFORMATIKA

Poslovna rast pogosto zahteva prilagoditve poslovnih procesov, vključno z infrastrukturo informatike ter njenim upravljanjem. Interne ekipe imajo pogosto težave slediti spremembam v času hitrejše poslovne evolucije, zato so lahko naši IT strokovnjaki v veliko pomoč. Storitve poslovne informatike vključujejo dnevno podporo naročnikovim IKT procesom s pomočjo učinkovitih in uporabniku-prijaznih rešitev. Lahko sodelujemo na daljavo, ali pa priskočimo na pomoč v naročnikovem okolju, bodisi po naročilu, ali pa na osnovi dogovora o ravni storitev.

Naši IT strokovnjaki prav tako ponujajo jasno in neposredno informacijo o stanju naročnikove IT infrastrukture ter zunanjih dobaviteljev, kar pogosto prinaša zajetne prihranke ter optimizacijo poslovanja.

• storitve digitalne preobrazbe in prilagajanja,
• optimizacije IKT (na primer, ko ima obstoječe IKT težave s podporo rastočim ali novim potrebam organizacije),
• prestrukturiranje IKT (na primer, ko naročnik delno ali v celoti spremeni notranji informacijski sistem ali je v postopku združitve ali pridobitve novega sistema),
• prenos IKT na delno ali popolnoma zunanji model,
• vzpostavitev sistema neprekinjenega poslovanja,
• nastavitev in preverjanje varnostne kopije sistema,
• upravljanje z licencami programske opreme,
• kompleksne Microsoftove rešitve,
• navidezne, mrežne, platformne in rešitve za shranjevanje podatkov,
• sporazumi o ravni storitev,
• vzpostavljanje neprekinjenega poslovanja,
• revizije IT,
• varnostne rešitve in pregledi,
• svetovalne storitve s področja vzpostavitve ITIL

ISO CERTIFICIRANJA

Naši strokovnjaki so vodilni presojevalci za ISO 9001 ter ISO 27001. Izvajamo implementacijo mednarodno priznanega standarda za vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in mednarodnega standarda, ki vsebuje zahteve v zvezi s sistemom upravljanja varnosti informacij ISO 27000:2013 ter z njim povezanimi certifikati iz družine 2700X (Tisax in podobno). Ti so vsako leto pomembnejši za podjetja, ne nazadnje tudi zato, ker večina večjih kupcev zahteva tovrstne certifikate od svojih dobaviteljev. Ponujamo storitve presoje naročnikovih dobaviteljev ter podjetja samega. Na osnovi analize vrzeli pripravimo načrt izvedbe, ki je osredotočena okrog posebnosti naročnikovega poslovanja. Ponujamo popolno podporo skozi celoten proces certificiranja ter upravljanja z novo pridobljenimi standardi kakovosti.

ZDRUŽITVE IN PREVZEMI

Poskuse združitev in prevzemom podpiramo s prepoznavanjem in razumevanjem ključnih dejavnikov, tveganj ter najpomembnejših priložnosti. Naš pristop k skrbnemu pregledu pogosto presega računovodstvo in vključuje podrobno oceno finančnih in poslovnih tveganj ter oceno tržnega  potenciala, oceno poslovnega modela ter morebitne sinergije, ki bi jih lahko izvedli.

Pokrivamo naslednje teme:
• pregled poslovanja in oceno kakovosti finančnih informacij,
• ključne ugotovitve in perspektive o pomembnejših vprašanjih načrtovane transakcije,
• vpogled v potencialna tveganja,
• analiza ključnih dejavnikov poslovanja in trajnosti prostega denarnega toka,
• prilagojen pregled rezultatov poslovanja,
• upoštevanje enkratnih in/ali nenavadnih vnosov,
• razporede podatkovnih knjig, ki vsebujejo ključne analize bilanc, obratnih sredstev ter analizo denarnih tokov,
• poglobljena podpora sklepom in priporočilom,
• strukturirane finančne informacije za enostavno uporabo.

UPRAVLJANJE DRUŽINSKIH PODJETIJ

Pomagamo pri ohranjanju družinske harmonije ter strateškega uspeha podjetja tako, da usklajujemo interese družinskih članov z dolgoročnimi interesi podjetja. Ko si lastništvo podjetja delijo prijatelji, pomagamo zaščititi prijateljstvo z vzpostavitvijo kontrolnih točk, ki bodo pomagale pri rasti podjetja, ne da bi pri tem ogrozile odnosov med partnerji.

Družinska podjetja imajo veliko prednosti v smislu predanosti, energije in znanja, ki ga člani običajno vlagajo v podjetje. Dolga leta dela pa so lahko hitro v nevarnosti, ko se zgodi prenos podjetja na mlajšo generacijo ali pa če ni priznana vloga ključnih zaposlenih, ki niso del družine. Prisotne so tako očitne, kot tudi skrite nevarnosti, ki jih je potrebno odstraniti na strukturiran in dobro premišljen način. Le tako se lahko izognemo sporom, izgubi ugleda in negativnim finančnim posledicam. V ta namen lahko pripravimo družinsko ustavo, ki bo zagotovila trajno uspešno poslovanje in zgledne družinske odnose.

Na podoben način lahko podjetja, ki jih ustanovijo prijatelji, trpijo negativne posledice zaradi različnih interpretacij vlog, netransparentnih pričakovanj, različnih stopenj aktivnosti in podobno. Pomagamo zaščititi podjetje in prijateljstvo bodisi na samem začetku (z upravljanjem pričakovanj skozi družbeniško pogodbo) ali pa v naslednjih stopnjah razvoja, ko so potrebni procesi za ublažitev posledic sporov ali pa reorganizacija.